Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Organization: British Red Cross
Closing date: 13 Mar 2022

**Location: Caernarfon
Hours: 21 per week (Flexibility required as shop operational hours are from Monday to Sunday)
Contract type: Permanent
Salary: £16,747.75 per annum pro rata
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 21 yr wythnos (Mae angen hyblygrwydd ganmai rhwng dydd Llun a dydd Sul mae’r siop ar agor)
Math o gontract: Parhaol
Cyflog: £16,747.75 y flwyddyn pro rata
Are you a retail superstar who’s passionate about helping make a difference?
We’re hiring! The British Red Cross is looking for a dynamic assistant shop manager to join our friendly charity shop team in Caernarfon. This is a fantastic opportunity to further develop your retail skills whilst contributing to our cause of helping people in the loc al community, across the UK, and abroad.
Ydych chi’n werthwr penigamp ac yn frwd dros helpu i wneud gwahaniaeth?
Rydyn ni’n chwilio am staff! Mae’r Groes Goch Brydeinig yn chwilio am reolwr siop cynorthwyol llawn egni i ymuno â’n tîm siop elusennol cyfeillgar yn Caernarfon. Dyma gyfle gwych i ddatblygu eich sgiliau adwerthu ymhellach, gan gyfrannu at ein hymdrechion i helpu pobl yn y gymuned leol, ledled y DU a thramor.
Retailing with a difference Helping people in crisis begins at your local charity shop.
Full of pre- loved clothing, accessories, gifts, and more, our 300 shops across the UK are home to over 6,500 volunteers and 700 paid staff. We’re one big team that loves meeting people from all walks of life.
In this hands-on role, you will support the shop manager to run a profitable, customer-focussed shop that is the ‘window of the British Red Cross’ on the high street. From working on the shop floor, to coordinating activity “behind the scenes”, no two days are the same.
Alongside the shop manager, you will help to create a brilliant shopping environment and provide an excellent customer experience in store. You will support the manager to oversee a team of dedicated volunteers, supporting their induction, management, and development. Together, you’ll all represent the British Red Cross to a high standard and embody our core values.

“I’m not delivering to a profit target to enhance someone’s personal wealth – I’m making a real, visible contribution to supporting the work of my chosen charity” – Joanne, Regional Retail Manager
Manwerthu gyda gwahaniaeth Mae helpu pobl mewn argyfwng yn dechrau yn eich siop elusen leol.
Mae ein 300 o siopau ledled y DU yn llawn dillad, ategolion, anrhegion ail-law a mwy, yn gartref i dros 6,500 o wirfoddolwyr a 700 o staff cyflogedig. Rydyn ni’n un tîm mawr sydd wrth ein bodd yn cwrdd â phobl o bob cefndir.
Yn y rôl ymarferol hon, byddwch yn cefnogi rheolwr y siop i redeg siop broffidiol sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, sef ‘ffenestr y Groes Goch Brydeinig’ ar y stryd fawr. Byddwch yn gweithio ar lawr y siop, neu efallai’n cydlynu gweithgaredd “tu ôl i’r llenni.” Mae pob diwrnod yn wahanol.
Ochr yn ochr â rheolwr y siop, byddw ch yn helpu i greu amgylchedd siopa gwych ac yn rhoi profiad gwych i gwsmeriaid yn y siop. Byddwch yn cefnogi’r rheolwr i oruchwylio tîm o wirfoddolwyr ymroddedig, gan helpu gyda’u cyfnod cynefino, gyda’r gwaith o’u rheoli a’u datblygiad. Gyda’ch gilydd, byddwch yn cynrychioli’r Groes Goch Brydeinig i safon uchel ac yn ymgorffori ein gwerthoedd craidd.

“Dydw i ddim yn cyflawni targed elw i wneud rhywun yn fwy cyfoethog – dwi’n gwneud cyfraniad go iawn yn cefnogi gwaith fy elusen o ddewis” – Joanne, Rheolwr Adwerthu Rhanbarthol
This role could be for you if: **- You’re a retail superstar with the experience and know-how from working in a shop environment

You’re a people-person who enjoys providing an excellent customer experience, suppor ting a team, and meeting people from all walks of life
You’re commercially savvy who has a good understanding of financial targets and measures, alongside proven IT skills**
Gallai’r swydd hon fod yn ddelfrydol i chi: **- Os ydych chi’n werthwr penigamp ac yn meddu ar y profiad a’r wybodaeth ddiweddaraf am weithio mewn amgylchedd siop
Os ydych chi’n berson sy’n mwynhau rhoi profiad rhagorol i gwsmeriaid, cefnogi tîm, a chwrdd â phobl o bob cefndir
Os ydych chi’n gyfathrebwr masnachol sydd â dealltwriaeth dda o dargedau a mesurau ariannol, ochr yn ochr â sgiliau TG amlwg**
Closing date for applicat ion is 23.59 on Sunday 13th March 2022 with interviews to follow Should you have any questions on this role please email us at quoting vacancy ID 4023
For guidance on completing your application, please refer to ‘Additional Information’ attached
Please note that if we receive a very large volume of applications, we reserve the right to close advertising early. Therefore it would be advisable to submit your application for this vacancy as early as possible
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 23:59, ddydd Sul 13 Mawrth 2022.** Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, anfonwch e-bost atom yn gan nodi ID y swydd wag** 4023
I gael arweiniad ar lenwi eich cais, darllenwch ‘Gwybodaeth Ychwanegol’ sydd ynghlwm
Cofiwch, os bydd nifer fawr iawn o geisiadau’n dod i law, rydyn ni’n cadw’r hawl i gau’r hysbysebu’n gynnar. Felly, gorau po gyntaf i chi gyflwyno eich cais am y swydd wag hon
We offer a wide range of staff benefits, including: 36 days holiday (inclusive of bank holidays) per annum – pro rata for part time staff
Option to buy an extra 5 days annual leave
Up to 6% contributory pension
Flexible working policy

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion i staff, gan gynnwys: 36 diwrnod o wyliau (gan gynnwys gwyliau banc)
Y dewis i brynu 5 diwrnod ychwanegol o wyliau blynyddol
Hyd at 6% o gyfraniad pensiwn
Polisi gweithio’n hyblyg

A little bit more about us… **The British Red Cross help anyone, anywhere in the UK; get the support they need if crisis strikes. From hiring a wheelchair or dealing with loneliness, to adjusting to life in a new country – we’re there when you need us.
Our organisation was born out of a desire to bring help without discrimination. Impartiality and neutrality have been central values for the Red Cross since we started.
At the British Red Cross, we are looking for the best people to help us provide support to millions of people affected by crisis in the UK. We want our team to reflect the diversity of the communities we serve, offering equal opportunities to everyone, regardless of; age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex, or sexual orientation.
Diversity is something we celebrate and we want you to be able to bring your authentic-self to the Red Cross. We want you to feel that you are in an inclusive environment, and a great position to help us spread the power of kindness.
In the British Red Cross we will not tolerate any form of misconduct, including sexual harassment, exploitation and abuse. We have a code of conduct in place, and are committed to creating a culture of integrity in the organisation where misconduct is not tolerated, situations of abuse are quickly investigated and p erpetrators are dealt with effectively.
If you are appointed to a role within BRC you will be subject to the organisation’s Code of Conduct, a copy of which you can find on our website.
As part of its recruitment and selection process the British Red Cross undertakes DBS (Disclosure and Barring Service) checking of all individuals who regularly work with or have access to children and vulnerable adults.
If driving is an essential requirement of the role, appropriate driver checks will be completed in line with current policy.
The British Red Cross, incorporated by Royal Charter 1908, is a charity registered in England and Wales (220949) and Scotland (SC037738).
Follow us on Twitter @RedCrossJobsUK and on LinkedIn – British Red Cross, to hear about our latest job vacancies
**
Gair amdanom ni… **Mae’r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le yn y DU i gael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. O logi cadair olwyn, delio ag unigrwydd neu addasu i fywyd mewn gwlad newydd – byddwn yno pan fyddwch ein hangen. Gwraidd ein sefydliad oedd dyhead i roi cymorth heb wahaniaethu.
Mae didueddrwydd ac amhleidioldeb wedi bod yn werthoedd canolog i’r Groes Goch ers y cychwyn cyntaf. Yn y Groes Goch Brydeinig, rydym yn chwilio am y bobl orau i’n helpu ni i ddarparu cymorth i filiynau o bobl yn y DU y mae argyfwng wedi effeithio arnynt. Rydym am i’n tîm adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, gan roi cyfleoedd cyfartal i bawb heb ystyried hil, crefydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, oedran nac anabledd. Rydym yn dathlu amrywiaeth ac rydym am i chi allu bod yn chi eich hun yn y gwaith, a theimlo eich bod mewn safle gwych i’n helpu ni i ledaenu pŵer caredigrwydd. Nid ydym yn goddef unrhyw fath o gamymddwyn, gan gynnwys aflonyddu rhywiol, camfanteisio a cham-drin. Mae gennym god ymddygiad ar waith ac rydym wedi ymrwymo i greu diwylliant o uniondeb yn y sefydliad, lle nad yw camymddwyn yn cael ei oddef, lle rydym yn ymchwilio i sefyllfaoedd o gam-drin yn gyflym, a lle rydym yn delio â thramgwyddwyr yn effeithiol. Os byddwch yn cael eich penodi i rôl yn y Groes Goch Brydeinig, byddwch yn ddarostyngedig i God Ymddygiad y sefydliad. Mae copi ohono ar gael ar ein gwefan.
Fel rhan o’i phroses recriwtio a dethol, mae’r Groes Goch Brydeinig yn gofyn am archwiliad DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar gyfer pob unigolyn sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sydd â mynediad atynt. Os yw gyrru’n un o ofynion hanfodol y rôl, bydd gwiriadau gyrrwr priodol yn cael eu gwneud yn unol â’r polisi cyfredol.
Mae’r Groes Goch Brydeinig wedi’i hymgorffori gan Siarter Frenhinol 1908 ac yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).
Dilynwch ni ar Twitter – @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – British Red Cross, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.**
*Connecting human kindness with human crisis
Cysylltu caredigrwydd dynol ag argyfyngau dynol**

How to apply:

https://www.aplitrak.com/?adid=dGZhcnJpbmd0b24uMzg0NzcuMzgzMEByZWRjcm9zc3VrLmFwbGl0cmFrLmNvbQ

Categories: NGO Jobs